کلیدواژه‌ها = زیست سازگاری
ساخت و بررسی زیست سازگاری غشاهای پلیمری بر پایه نانوکامپوزیت پلی هدرال الیگومریک سیلسسکویی اکسان (POSS) و پلی کربنات یورتان (PCU)

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 55-67

بهروز کرمی؛ محمد ایمانی؛ اسکندر سیفعلیان؛ محمد علی شکرگزار؛ شاهین بنکدار؛ علیرضا خاوندی


رفتار سلول استخوان ساز MG-63 بر روی سطح تیتانیم اصلاح شده با محلول اسیدی

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 43-56

مردعلی یوسف پور؛ امیر زارعی دوست؛ امیر امان زاده


تحت نظارت وف ایرانی