کلیدواژه‌ها = فریت نیکل
بررسی تشکیل فازها، خواص مغناطیسی و ریزساختار نانوذرات نیکل فریت سنتز شده با سل- ژل خود احتراقی

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 47-54

10.18869/acadpub.jame.36.2.47

سمیه اعلم الهدی؛ سید محمد میرکاظمی؛ طاهره شاهجویی؛ نیلوفر بنویدی


تأثیر عملیات حرارتی و اتمسفر بر خواص مغناطیسی شیشه سرامیک فریت نیکل نانوساختار

دوره 32، شماره 1، تیر 1392، صفحه 91-99

مهدی مولوی؛ سیدمحمد میرکاظمی؛ علی بیت الهی


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی