کلیدواژه‌ها = کیتوسان
مشخصه‌یابی پوشش‌های بیوپلیمری کیتوسان و پلی‌اتیلن گلیکول بر روی سطح نانوذرات مغناطیسی فریت‌ اسپینل آهن

دوره 41، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 81-95

10.47176/jame.41.1.02203

شیرین طالب‌نیا؛ محمدرضا سائری؛ ابراهیم شریفی؛ علی دوست محمدی


تحت نظارت وف ایرانی