کلیدواژه‌ها = الگوریتم ژنتیک
کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

دوره 27، شماره 1، تیر 1387، صفحه 35-50

رضا توکلی‌مقدم؛ مسعود ربانی و محمدعلی بهشتی؛ and M.A. Beheshti


بهینه سازی سیستم حفاظت کاتدی در سازه‌های دریایی

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 49-63

حمید محرمی؛ محمدتقی شهرابی فراهانی و حمید شورابی


ارائه روشی سریع در بهینه یابی سطح لغزش شیروانیهای خاکی به کمک الگوریتم ژنتیک

دوره 25، شماره 2، دی 1385، صفحه 93-112

محمدحسین باقری‌پور؛ احسان شاسوندی و سید مرتضی مرندی؛ and S. M. Marandi


تحت نظارت وف ایرانی