کلیدواژه‌ها = پایداری
مطالعه فاز پروسکایت Ba(Co0.8Fe0.2)O3−δ دپه شده با کاتیون تانتالم

دوره 35، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 47-55

10.18869/acadpub.jame.35.1.47

سویل دلجوان؛ مهدی قاسمی کاکرودی؛ محمدجواد زرودی؛ فیروز رضایی


بررسی عوامل حباب‌زای TiH2و CaCO3 بر ساختار وخواص کامپوزیت فومی Al-7%Si-3%SiC

دوره 30، شماره 1، تیر 1390، صفحه 57-72

سیدمحمدحسین میرباقری؛ رضا تافته؛ کسری سردشتی


تحلیل ارتعاش و پایداری ورقهای دارای حرکت محوری به روش اجزای محدود استاندارد و طیفی

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 1-12

شهاب‌الدین حاتمی؛ مجتبی ازهری و محمد مهدی سعادت‌پور؛ and M.M. Saadatpour


ارزیابی مقاومت سازه‌های شبکه دولایه فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

دوره 26، شماره 1، تیر 1386، صفحه 149-164

محمدرضا شیدائی و کریم عابدی؛ M.R. Sheidaii


تحلیل دینامپیک و پایداری مکانیزم بادامک- پیرو انعطاف پذیر

دوره 22، شماره 2، دی 1382، صفحه 117-136

حسن نحوی و مسعود سبحانی


بررسی پاسخ دینامیکی و پایداری خودروهای لولایی حمل سیال با صفحات عرضی

دوره 20، شماره 1، تیر 1380، صفحه 219-232

ابراهیم اسماعیل زاده؛ حمید رضا بهرامپوری و نویدنیک صفت


تحت نظارت وف ایرانی