کلیدواژه‌ها = تبدیل موجک
بهبود آشکارسازی اهداف راداری با استفاده از نویززدائی برپایه تبدیل موجک

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 17-29

حمید سعیدی؛ محمود مدرس هاشمی و سعید صدری


تعیین عیوب پارچه‌های گردباف ساده با استفاده از تبدیل موجک

دوره 23، شماره 1، تیر 1383، صفحه 221-227

مسعود لطیفی؛ محمد امانی؛ سید محمد عترتی و امیرحسین صدری


تحت نظارت وف ایرانی