کلیدواژه‌ها = ایران
اثر تراکم ایستگاه و تفکیک منطقه‌ای در براورد توزیع مکانی بارندگی روزانه (مطالعه مورد ی برروی بارندگی جنوب غرب ایران)

دوره 24، شماره 1، تیر 1384، صفحه 59-75

بهرام ثقفیان؛ سیما رحیمی بندرآبادی؛ حمید طاهری شهرآئینی و جعفر غیومیان


شبیه‌سازی هیدروگراف سیل بر اساس عدم قطعیت پارامترهای مدلهای بارش ـ رواناب

دوره 23، شماره 2، دی 1383، صفحه 93-111

علی حیدری؛ بهرام ثقفیان و رضا مکنون


تحت نظارت وف ایرانی