موضوعات = توسعه مواد مهندسی جدید
تأثیر افزودن جزئی عنصر سیلیسیم بر رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 49-60

10.47176/jame.42.3.1033

خشایار زمانی؛ مجید طاووسی؛ علی قاسمی؛ غلامرضا گردانی


تولید ریزدانه‌های مزوفاز کربنی (MCMB) با استفاده از قیر مزوفاز به روش سوسپانسیون

دوره 42، شماره 3، آذر 1402، صفحه 73-92

10.47176/jame.42.3.1028

علیرضا یوسفی؛ مهدی سبحانی؛ شهاب ترکیان؛ حسین جمالی؛ حسن شیخ؛ محمد رضا لقمان استرکی


بررسی رفتار الکترومغناطیسی کامپوزیت‌های زمینه سرامیکی TiC/Ti3AlC2 سنتز شده به روش درجا

دوره 42، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 33-44

10.47176/jame.42.1.1017

خشایار زمانی؛ علی قاسمی؛ مجید طاووسی؛ غلامرضا گردانی


تحت نظارت وف ایرانی