سنتز نانو پودرکاربید زیرکونیوم به روش خود پیش‌رونده دما بالا

نویسندگان

چکیده

در این پژوهش سنتز نانو ذرات ZrC به روش سنتز خود پیش‌رونده دما بالا 1 از مخلوط پودری ZrO2 ، C، Mg و رقیق کننده NaF یا NaCl بررسی شد. تاثیر مقادیر مختلف مواد اولیه، زمان آسیاب کاری، ترکیب رقیق کننده مورد استفاده و هم‌چنین اسیدشویی بر سنتز ZrC بررسی شد. تحلیل پراش اشعه ایکس2 نشان داد که مقدار بهینه منیزیم و فلورید سدیم برای سنتز ZrC به ترتیب برابر با 8/2 مول و 2 مول است. آسیاب‌کاری به مدت زمان 120 دقیقه باعث کاهش فاصله نفوذی میان مواد اولیه و افزایش پیشرفت واکنش احتراقی شد. تحلیل‌های پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی3 نشان دادند که رقیق کننده NaF نسبت به NaCl باعث کاهش بیش‌تری در اندازه ذرات ZrC و افزایش پیشرفت واکنش احتراقی می‌شود. نمونه‌های سنتز شده به منظور حذف ناخالصی MgO توسط 37% HCl و به منظور حذفNaF یا NaCL با آب مقطر شستشو داده شدند. مقادیر اندازه ذرات ZrC نمونه‌های مختلف در محدوده 90-50 نانومتر قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of Nano Powder Zirconium Carbide (ZrC) Using Self-Propagating High Temperature

نویسندگان [English]

  • R. Tajalli
  • H. Baharvandee
  • H. Abdizadeh
چکیده [English]

In this research, ZrC nano particles were synthesized by self-propagating high temperature (SHS) using the mixed powder of ZrO2-C-Mg and NaF or NaCl diluent. The effect of different proportions of raw materials, milling time, composition
of the diluent and also pickling on the synthesis of ZrC was investigated. Optimal amounts of magnesium and sodium fluoride for the synthesis of ZrC were 2.8 and 2 mol, respectively. Milling process of 120 minutes decreased the diffusion gap of raw material and increased the combustion reaction progress. XRD and SEM analysis showed that the NaF diluent more than NaCl caused a reduction in the size of the particles of ZrC and increased the progress of the combustion reaction. Synthesized samples were subjected to pickling in order to remove impurities of MgO by 37% HCl, and distilled water was used to wash off NaF and NaCl residues. ZrC particle size of different samples were in the range of 50-90 nm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-propagation high temperature synthesis
  • Zirconium carbide
  • Nano powder
  • Milling

تحت نظارت وف ایرانی