دوره و شماره: دوره 28، شماره 1، تیر 1388 
مدلسازی حذف الکترومغناطیسی آخال به صورت پیوسته از مذاب فلزات

صفحه 29-46

محمدرضا افشارمقدم؛ محمد رضا ابوطالبی؛ میحیلا آیزاک؛ رادیریک گاتری


کلراسیون زیرکونیای آسیابکاری شده

صفحه 61-74

مسعود کثیری‌عسگرانی؛ علی سعیدی؛ محمدحسن عباسی


تحت نظارت وف ایرانی