کلیدواژه‌ها = مولیبدنیت
بررسی سینتیک احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور کربنات سدیم

دوره 33، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 107-120

کاظم شیبانی تذرجی؛ محمد حسن عباسی؛ مرتضی شمعانیان


بررسی ترمودینامیکی احیای کربوترمی مولیبدنیت در حضور اکسید منیزیم

دوره 31، شماره 1، تیر 1391، صفحه 73-81

خدیجه بیرالوند؛ محمدحسن عباسی؛ علی سعیدی


تحت نظارت وف ایرانی