کلیدواژه‌ها = اسپینل
اثر عامل کیلیت‌کننده بر ریخت و تحول فازی نانوذرات اسپینل سنتز شده به‌روش سل- ژل

دوره 38، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 33-42

10.47176/jame.38.4.20531

محمد رضا لقمان استرکی؛ حانیه قالی باف طوسی؛ احسان محمد شریفی؛ حسن شیخ؛ امیر الحاجی


تأثیر افزودن نانومنیزیا بر خواص آجرهای دیرگداز منیزیت- هرسنیتی ساخته شده با استفاده از لجن کنورتور

دوره 36، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 95-106

10.18869/acadpub.jame.36.2.95

هاشم احمدی؛ ساسان اطرج؛ محمدرضا نیلفروشان؛ علیرضا دهقانی ورنامخواستی


بررسی اثر افزودن کلرید منیزیم بر سینتیک تشکیل اسپینل آلومینات منیزیم

دوره 33، شماره 1، تیر 1393، صفحه 93-103

ساسان اطرج؛ فاطمه محمدی؛ محمررضا نیلفروشان


تحت نظارت وف ایرانی