دوره و شماره: دوره 15، شماره 2، دی 1375 
یک سطح تسلیم پنج پارامتری

صفحه 1-25

محمدرضا پژند و هادی اصغری


تحت نظارت وف ایرانی