دوره و شماره: دوره 16، شماره 2، دی 1376 
بررسی روشهای کاهش مصرف انرژی در یخچال- فریزرهای خانگی

صفحه 29-38

علی حیدری منفرد؛ سعید هاتفی پور و عباسعلی آهنگر


تحلیل استاتیکی صفحات مثلثی

صفحه 51-61

محمد مهدی سعادت پور و داود مخالفی


رفتار تریبولوژیکی فولاد ابزار کربنی با پوشش ترکیبات بین فلزی Fe-Al

صفحه 81-93

مرتضی شمعانیان اصفهانی؛ مهدی صالحی و فخرالدین اشرفی زاده


تحت نظارت وف ایرانی