دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، تیر 1387 
کاربرد روشهای مبتنی بر شبیه سازی در آشکارسازی اهداف راداری

صفحه 17-33

محمدفرزان صباحی؛ محمود مدرس‌هاشمی و عباس شیخی؛ and A. Sheikhi


کمینه‌سازی هزینه توقف خط مونتاژ با استفاده از الگوریتم ژنتیک

صفحه 35-50

رضا توکلی‌مقدم؛ مسعود ربانی و محمدعلی بهشتی؛ and M.A. Beheshti


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی