دوره و شماره: دوره 29، شماره 1، تیر 1389 
بررسی تغییرات فازی سیلیس و سیلیسیوم به هنگام آسیاب کاری

صفحه 1-8

مریم باباشاهی؛ محمد حسین عنایتی؛ مهدی صالحی؛ احمد منشی


تاثیر نرخ سرمایش بر رسوب گذاری γ′در آلیاژ Ni-11.6at.%Al

صفحه 9-19

احد صمدی؛ امیر عبداله زاده؛ سید حسین رضوی؛ حمید اسدی


بررسی سینتیکی و تعیین مکانیزم واکنش پودر هیدراید تیتانیم با مذاب آلومینیم خالص

صفحه 57-71

رسولی علی؛ شاهوردی حمیدرضا؛ مهدی دیواندری؛ سیدمحمد علی بوترابی


تحت نظارت وف ایرانی