دوره و شماره: دوره 34، شماره 4، اسفند 1394 
تأثیر اندازه دانه بر رفتار خوردگی فولاد زنگ‌نزن 304 ال

صفحه 61-72

مسعود عطاپور؛ محمد مهدی دانا؛ فخرالدین اشرفی‌زاده


تحت نظارت وف ایرانی