دوره و شماره: دوره 37، شماره 2، شهریور 1397 
سنتز گرافن سه بعدی و بهینه‌سازی مورفولوژی آن

صفحه 1-12

10.29252/jame.37.2.1

زهرا خسروشاهی؛ فتح الله کریم زاده؛ مهشید خرازیها


تحت نظارت وف ایرانی