دوره و شماره: دوره 40، شماره 4، اسفند 1400 
بررسی خواص ابررسانایی و مغناطیسی ابررسانای سرامیکی Bi2Sr2Ca2Cu3O10+θ با افزودن نانوذرات کاربید سیلیسیم

صفحه 1-14

حسام فلاح آرانی؛ نسترن ریاحی نوری؛ سعید باغشاهی؛ آرمان صدقی؛ فاطمه شهباز طهرانی


تحت نظارت وف ایرانی