دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، تیر 1372 
کاربرد مدلهای پنهانی مارکف برای درک مستقل از گوینده کلمات منفرد فارسی

صفحه 21-45

بابک عظیمی سجادی؛ وحید طباطبائی؛ سید بهرام ظهیر اعظمی؛ کارولوکس


تحت نظارت وف ایرانی