دوره و شماره: دوره 37، شماره 3، آذر 1397 
تأثیر یون تارتارات بر رفتار جدایش روی و کادمیم در محلول سولفاتی

صفحه 63-73

10.29252/jame.37.3.63

افسانه واحدی؛ حامد ندیمی؛ داوود حق‌ شناس فتمه سری؛ صادق فیروزی


تحت نظارت وف ایرانی