نویسنده = عباس نجفی زاده
رسم نمودارهای CCCT و بررسی اثر تغییرشکل روی استحاله مارتنزیت و بینایت در فولاد NiCrMoV

دوره 25، شماره 1، تیر 1385، صفحه 149-165

رضا طاهریان؛ عباس نجفی زاده؛ مرتضی شمعانیان؛ رضا شاطری


اثر آلومینیوم بر ریز ساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپر شده

دوره 14، شماره 1، دی 1372، صفحه 19-35

علیرضا کیانی رشید؛ محمدعلی گلعذار؛ عباس نجفی زاده؛ محمدعلی گلعذار


تولید یک فولاد زره و بررسی خواص مکانیکی و بالیستیکی آن

دوره 14، شماره 1، دی 1372، صفحه 37-55

احمد ساعتچی؛ عباس نجفی زاده؛ محمدرضا رحیمی پور


اثر عناصر آلیاژی روی ریزساختار و خواص مکانیکی چدنهای نشکن آستمپر شده

دوره 13، شماره 1، تیر 1372، صفحه 63-91

محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار؛ عباس نجفی زاده


اثردوره عملیات حرارتی آستمپر کردن روی خواص مکانیکی و ساختار میکروسکوپی چدنهای نشکنی

دوره 8، شماره 1، فروردین 1369، صفحه 31-60

عباس نجفی زاده؛ محمدعلی گلعذار؛ محمدعلی گلعذار


تحت نظارت وف ایرانی