دوره و شماره: دوره 14، شماره 1، دی 1372 
تولید یک فولاد زره و بررسی خواص مکانیکی و بالیستیکی آن

صفحه 37-55

احمد ساعتچی؛ عباس نجفی زاده؛ محمدرضا رحیمی پور


ارتقاء امنیت وب با وف بومی