دوره و شماره: دوره 21، شماره 1، تیر 1381 
مطالعه تجربی رفتار آیرودینامیکی دو راکت بالک تاشو

صفحه 141-152

محمدر ضا سلطانی؛ حمید فاضلی؛ بیژن فرهانیه و علیرضا داوری


محاسبه حد کرنش کمانشی درشکل دهی غلتکی سرد به وسیله تحلیل اجزای محدود

صفحه 153-166

محمود فرزین؛ مهدی سلمانی تهرانی وسید حمید هاشم الحسینی


بررسی اولیه مدل سه بعدی جریان در دریای خزر

صفحه 207-220

محمد رضا بنازاده؛ علی اکبر بیدختی؛ محمد خیر اندیش و هادی فدوی حسینی


تحت نظارت وف ایرانی