دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، دی 1386 
میدانهای تنش و پتانسیل الکتریکی در سیلندرهای پیزوالکتریک

صفحه 1-16

علی قربان پور آرانی؛ سعید گلابی و مریم ستوده؛ and M. Sotoudeh


زمانبندی دسته‌ای در محیط جریان کاری منعطف

صفحه 41-52

محمدرضا امین‌ناصری؛ عیسی نخعی و محمدعلی بهشتی‌نیا؛ and M. A. Beheshti Nia


بررسی رفتار بتن‌های حاوی لاستیک تحت بارگذاری فشار تک‌محوری

صفحه 49-58

مهدی دهستانی کلاگر؛ علیرضا خالو و پیمان رحمت‌آبادی؛ and P. Rahmatabadi


آشکارسازی سیگنال رادار در کلاتر با توزیع K با استفاده از تقریب Pade

صفحه 53-65

میرزمان غفاری؛ محمدرضا تابان؛ محمدمهدی نایبی و قاسم میرجلیلی؛ and G. Mirjalily


بررسی مکانیزم و گرمای تشکیل ترکیب بین فلزی NiTi نانوساختار در فرایند آلیاژسازی مکانیکی

صفحه 59-70

طیبه موسوی؛ محمد حسن عباسی؛ فتح الله کریم زاده و محمد حسین عنایتی؛ and M. H. Enayati


تحلیل خمش و واخمش ورق ناهمسانگرد در شرایط کرنش صفحه ای

صفحه 77-86

محمود سلیمی؛ مصطفی جمشیدیان؛ علی بهشتی وعبدالرحیم صادقی دولت آبادی؛ and A. Sadeghi Dolatabadi


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی