دوره و شماره: دوره 40، شماره 2، شهریور 1400 

تحت نظارت وف ایرانی