دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، تیر 1384 
روش نوین برنامه‌ریزی توسعه و جایابی نیروگاهها با لحاظ کردن محدودیت خطوط انتقال

صفحه 1-15

سید هادی حسینی؛ دکتر حسین سیفی؛ دکتر محسن پارسا مقدم؛ دکتر محمدرضا امیدخواه؛ مجید فرمد و محمود غزنوی


بررسی منحنی پایداری خنثی برای جریان پشت یک صفحه تخت

صفحه 271-282

محسن کهرم؛ کامران علوی و مجید ملک جعفریان


ارتقاء امنیت وب با وف ایرانی